Hồng Kông: Cảnh sát công khai xin lỗi người dân

Untitled

Tại Hồng Kông, một người cảnh sát có tên là Rashid Zab. đã gửi văn bản xin lỗi công khai đến một nhóm người dân chịu ảnh hưởng từ các hoạt động bạo lực của mình.

Đó là một cảnh sát theo đạo Hồi. Anh nhận thấy việc mình cầm công cụ bạo lực đi đánh dân là sai trái, mặc dù có cớ bảo vệ an ninh quốc gia thì cũng không đủ cho lương tâm của mình. Anh đã xin lỗi người dân.

Vị cảnh sát này còn cho biết, anh cầu nguyện với đấng Allah (tên gọi của Thượng Đế trong tín ngưỡng đạo Hồi) cho những nỗ lực của dân chúng và sinh viên không trở nên vô ích.

Cuối cùng, vị cảnh sát này còn tuyên bố là sẽ đứng về phe những người sinh viên biểu tình.

Ông Lâm Thanh Liêm, bạn đọc của Nghiệp đoàn sinh viên VIệt Nam nói rằng đây là hạt giống từ tâm và chính nghĩa đã nảy mầm! Tôi tin vào sự đấu tranh của các bạn trẻ Hong Kong. Chúc các bạn thắng lợi!

Nguyên văn bức thư của cảnh sát Rashid Zab.

Rashid Zab is with Usama Khan and 16 others.

𝟐 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐢 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐥𝐤 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭!

𝟏. 𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐍𝐃 – 𝐍𝐎𝐓 𝐌𝐎𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐀𝐒𝐊!

!𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂𝐋𝐘 𝐀𝐏𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐒𝐄!

𝐁𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐌𝐮𝐬𝐥𝐢𝐦, 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐮𝐭𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬. 𝐍𝐨𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐲, 𝐰𝐞 𝐮𝐩𝐡𝐨𝐥𝐝 𝐨𝐮𝐫 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐛𝐮𝐭 𝐚𝐥𝐬𝐨, 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐡𝐮𝐠𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐬.

𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲’𝐬 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐝 𝐨𝐮𝐫 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐬𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐭𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐥𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬 (𝐊𝐎𝐖𝐋𝐎𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐒𝐐𝐔𝐄) 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐚𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐭𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞!

𝐍𝐨𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐲, 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐰𝐡𝐲 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐝𝐢𝐝 𝐢𝐭 𝐛𝐮𝐭 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 – 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂𝐋𝐘 𝐚𝐩𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬𝐞 𝐭𝐨 𝐌𝐮𝐬𝐥𝐢𝐦 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐠.

𝟐. 𝐇𝐞𝐮𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐠 𝐘𝐚𝐧 – 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 (𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐬),

𝐀𝐬 𝐚 𝐌𝐮𝐬𝐥𝐢𝐦, 𝐢 𝐰𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐦𝐲 𝐇𝐨𝐥𝐲 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐛𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐬 𝐍𝐨𝐧-𝐌𝐮𝐬𝐥𝐢𝐦𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐞𝐝 𝐮𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐭𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭. 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐞𝐝, 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐲.𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐲 𝐰𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭! 𝐈 𝐩𝐫𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐦𝐲 𝐀𝐋𝐋𝐀𝐇 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐞𝐝 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞 𝐰𝐚𝐬𝐭𝐞𝐝!

𝐋𝐚𝐬𝐭𝐥𝐲, 𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐭𝐡𝐧𝐢𝐜 𝐌𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐡𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐨 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞, 𝐥𝐞𝐭 𝐮𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐇𝐎𝐍𝐆𝐊𝐎𝐍𝐆𝐆𝐄𝐑𝐒!

(Translation)

在此,我希望講講兩件事
1. 一個要求 – 僅僅如此!
!公開道歉 !
作為一個穆斯林,保存和守護清真寺是我們極為重要的義務和責任。我們不只維護著清真寺帶給教徒們的價值觀,而清真寺對教徒的生活亦有莫大的影響。

香港警察今天對清真寺的攻擊是 暴力及具挑釁性,而這個行為嚴重挑戰伊斯蘭教的價值觀。由不同媒體所拍到的影片可以清楚地看到,香港警察已失去了理智。竟然以宗教聖地(九龍清真寺🕌)作為目標,此舉簡直是喪盡天良的行為!
香港警察不但需要解釋如此無良的舉動,更重要的是- 向香港穆斯林社會作出公開道歉。

2. 香港人- 香港示威者
作為一個穆斯林,在事件發生時我未能在場守護自己的宗教聖地。但作為非穆斯林的你們,卻對我們展示了最祟高的尊重。你們真真正正的展示了人性的光輝。正因如此,WE CONNECT!!!!我向真主祈求,祈求你們今天的善行永遠不會被忘記。

最後,對所有向香港人展示了勇氣和善意的少數族裔:
就讓我們一起為香港奮鬥!因為這是我們的香港,我們都是香港人!

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s