Tiếng Việt còn, người Việt còn- Tiếng Việt mất, người Việt mất

Bạn trẻ Trần Lý nói về Cải cách tiếng việt trong ngành giáo dục – vì tương lai thế hệ sau này, bạn phản đối. Bạn nói rằng đất nước lâm nguy, xin đừng vô cảm.  Ủng hộ bạn Trần Lý, vì đất nước cần những người như bạn liên kết với nhau.

Advertisements

One comment

 1. Chử Việt và đánh vần
  Bảng chử cái.

  Có 40 chử.

  Trong đó: Nguyên-âm 12. Phụ-âm đơn 17. Phụ-âm đôi 10. Phụ-âm ba 01.

  A  Ă  Â  E  Ê  I  Y  O  Ô  Ơ  U  Ư

  B ( bờ ) C ( cờ ) D ( dờ ) Đ ( đờ ) G  ( gờ1 ) H ( hờ )
  K  ( ca )  L ( lờ ) M ( mờ ) N ( nờ ) P ( phê ) Q ( cu )
  R ( rờ ) S ( sờ) T ( tờ ) V ( vờ ) X ( xì )
                                                                                                                                                                                 
  CH ( chờ ) GH ( ghờ2 ) GI* ( di ) KH ( khờ ) NG ( ngờ2 )
  NH ( nhờ ) PH ( phờ ) QU* ( quờ ) TH ( thờ )  TR ( trờ )

  NGH ( nghờ3 )

  *Ngoại-lệ
  ________

  Bảng vần.
  ( Có 699 chử.)

  A à á ạ ả ã
  Ác ạc  Ách ạch  Ai ài ái ại ải ãi  Am àm ám ạm ảm ãm  An àn án ạn ản ãn   Ang àng áng ạng ảng ãng   Anh ành ánh ạnh ảnh ãnh
  Ao ào áo ạo ảo ão  Áp ạp  Át ạt  Au àu áu ạu ảu ãu  Ay ày áy ạy ảy ãy
  *
  Ắc ặc  Ăm ằm ắm ặm ẳm ẵm  Ăn ằn ắn ặn ẳn ẵn  Ăng ằng ắng ặng ẳng ẵng  Ắp ặp  Ắt ặt
  *
  Âc ậc  Âm ầm ấm ậm ẩm ẫm  Ân ần ấn ận ẩn ẫn  Âng ầng ấng ậng ẩng ẫng  Ấp ập  Ất ật  Âu ầu ấu ậu ẩu ẫu    Ây ầy ấy ậy ẩy ẫy
  *
  E è é ẹ ẻ ẽ
  Éc ẹc  Em èm ém ẹm ẻm ẽm  En èn én ẹn ẻn ẽn  Eng èng éng ẹng ẻng ẽng  Eo èo éo ẹo ẻo ẽo  Ép ẹp  Ét ẹt
  *
  Ê ề ế ệ ể ễ
  Ếch ệch   Êm ềm ếm ệm ểm ễm  Ên ền ến ện ển ễn  Ênh ềnh ếnh ệnh ềnh ễnh   Ếp ệp  Ết ệt  Êu ều ếu ệu ểu ễu
  *
  I ì í ị ỉ ĩ
  Ia ìa ía ỉa ĩa  Íc ịc  Ích ịch  Iếc iệc  Im ìm ím ịm ỉm ĩm  Iêm iềm iếm iệm iểm iễm  In ìn ín ịn ỉn ĩn  Iên iền iến iện iển iễn  Ing ìng íng  ịng ỉng  ĩng  Iêng iềng iếng iệng iểng iễng  Inh inh ính ịnh ỉnh ĩnh   Íp ịp  Iếp iệp  Ít ịt  Iết iệt  Iu ìu íu ịu ỉu ĩu  Iêu iều iếu iệu iểu iễu  
  *
  Y ỳ ý ỵ ỷ ỹ
  Ya yà yá yạ yả yã  Ých ỵch  Yếch yệch  Ym ỳm ým ỵm ỷm ỹm Yêm yềm yếm yệm yểm yễm   Yiêm yiềm yiếm yiệm yiểm yiễm  Yên yền yến yện yển yễn  Yiên yiền yiến yiện yiển yiễn  Yiêng yiềng yiếng yiệng yiểng yiễng   Yếp  yệp  Yíp yịp  Yiếp yiệp  Yiết yiệt  Yêu yều yếu yệu yểu yễu
  O ò ó ọ ỏ õ
  Oa òa óa ọa ỏa õa Oác oạc Oách oạch Oát oạt Oắc oặc Oét oẹt Oai oài oái oại oải oãi Oay oày oáy oạy oảy oãy Óc ọc  Oóc oọc Oan oàn oán oạn oản oãn Oanh oành oánh oạnh oảnh oãnh Oăn oằn oắn oặn oẳn oẵn Oang oàng oáng oạng oảng oãng Oăng oằng oắng oặng oẳng oẵng   Oao oào oáo oạo oảo oão Oe òe óe ọe oẻ oẽ  Oeo oèo oéo oẹo oẻo oẽo Oi òi ói ọi ỏi õi  Oai oài oái oại oải oãi  Om òm óm ọm ỏm õm  Oam oàm oám oạm oảm oãm  On òn ón ọn ỏn õn  Ong òng óng ọng ỏng õng  Oong oòng oóng oọng oỏng oõng   Oay oày oáy oạy oảy   Óp ọp  Oáp oạp  Ót ọt  Oát oạt  Oy òy óy ọy ỏy õy
  *
  O ò ó ọ ỏ õ Oa òa óa ọa ỏa õa Oác oạc Oam oàm oám oạm oảm oãm On òn ón ọn ỏn õn Oan oàn oán oạn oản oãn Oang oàng oáng oạng oảng oãng Oai oài oái oại oải oãi Oắc oặc Oắt oặt Oăn oằn oắn oặn oẳn oẵn Oăng oằng oắng oặng oẳng oẵng Oao oào oáo oạo oảo oão Óp ọp Oáp oạp Ót ọt Oát oạt Óc ọc Oóc oọc Oe òe óe oẹ ỏe õe Oéc oẹc Oen oèn oén oẹn oẻn oẽn Oeng oèng oéng oẹng oẻng oẽng Oăm oằm oắm oặm oẳm oẵm Oéc oẹc Oem oèm oém oẹm oẻm oẽm Oen oèn oén oẹn oẻn oẽn Oeng oèng oéng oẹng oẻng oẽng Oeo oèo oéo oẹo oẻo oẽo Oép oẹp Oét oẹt Oai oài oái oại oải oãi Oi òi ói ọi ỏi õi Om òm óm ọm ỏm õm On òn ón ọn ỏn õn Ong òng óng ọng ỏng õng Oong òong óong ọong ỏong õong Oách oạch Oát oạt Oắc oặc Oét oẹt Oai oài oái oại oải oãi Oay oày oáy oạy oảy oãy

  *
  Ô ồ ố ộ ổ ỗ
  Ốc ộc  Ôốc ôộc Ôi ồi ối ối ổi ỗi  Ôm ồm ốm ộm ổm ỗm  Ôn ồn ốn ộn ổn ỗn  Ông ồng ống ộng ổng ỗng  Ôông ôồng ôống ôộng ôổng ôỗng  Ốp ộp  Ốt ột  Ôy ồy ốy ộy ổy ỗy
  *
  Ơ ờ ớ ợ ở ỡ
  Ớc ợc  Ơi ời ới ợi ởi ỡi  Ơm ờm ớm ợm ởm ỡm  Ơn ờn ớn ợn ởn ỡn  Ơng ờng ớng ợng ởng ỡng  Ớp ợp  Ớt ợt
  *
  U ù ú ụ ủ ũ
  Ua ùa úa ụa ủa ũa  Úc ục  Uốc uộc  Ui ùi úi ụi ủi ũi  Uyếc uyệc Uếch uệch Uênh uềnh uếnh uênh uểnh uễnh Uôi uồi uối uội uổi uỗi  Um ùm úm ụm ủm ũm  Uôm uồm uốm uộm uổm uỗm  Un ùn ún ụn ủn ũn  Uôn uồn uốn uộn uổn uỗn  Ung ùng úng ụng ủng ũng  Uông uồng uống uộng uổng uỗng   Úp ụp  Uốp uộp  Út ụt  Uốt uột   Uy ùy úy ụy ủy ũy  Uya uỳa uýa uỵa uỷa uỹa  Uyên uyền uyến uyện uyển uyễn  Uynh u ỳnh úynh ụynh ủynh ũynh Uyêng uyềng uyệng uyểng uyễng Uyếc uyệc Uyết uyệt
  *
  Ư ừ ứ ự ử ữ
  Ưa ừa ứa ựa ửa ữa  Ức ực  Ước ược  Ươi ười ưới ượi ưởi ưỡi  Ưm ừm ứm ựm ửm ữm  Ươm ườm ướm ượm ưởm ưỡm  Ưn ừn ứn ựn ửn ữn Ươn ườn ướn ượn ưởn ưỡn  Ưng ừng ứng ựng ửng ững  Ương ường ướng ượng ưởng ưỡng  Ứp ựp  Ướp ượp Ứt ựt  Ướt ượt  Ưu ừu ứu ựu ửu ữu  Ươu ườu ướu ượu ưởu ưỡu
   *
  Cứ lấy bảng chử cái ghép với bảng vần thì ra tất cả chử Việt.
  Đơn-giản, dễ nhớ, học nhanh.

  Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s